hacettepe universitesi-ankara devlet konservatuvari

6 Mayıs 1936′da kurulan ve 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine katılan Ankara Devlet Konservatuvarı , Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji alanlarında sanat/bilim dallarının özelliklerine uygun olarak Ortaöğretim, Lise, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde sanatçılar/bilim insanı yetiştiren bir Yükseköğretim kurumudur.

Bu gün Ülkemizde sanat etkinliklerini sürdürmekte olan Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Opera, Tiyatro ve Balesi, diğer konservatuvarlar daha çok kurumumuzdan yetişen sanatçılarla kurulmuş ve geliştirilmiştir.

Konservatuvarımız,enstrüman eğitimine erken yaşta başlamanın gerekliliğine verdiği önemle, 13 Ekim 1998 tarihinde kurulan “Müzik ve Bale İlköğretim Okulu” ile sekiz yıllık kesintisiz eğitime ülkemiz genelinde ilk geçen konservatuvar olma özelliğini taşımaktadır. Halen konservatuvarımızda “Müzik ve Bale Ortaokulu” ve “Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi” eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Konservatuvarımız eğitim faaliyetleri  yanı sıra, 1999 yılında Akademik personelimiz ile kurulan Hacettepe Senfoni Orkestrası,her düzey ve stildeki eserleri sergileyebilen Çocuk ve Gençlik Koroları,  Oda Müziği, Tiyatro ve Bale toplulukları ile sanatsal faaliyetleri de  yurtiçi ve yurt dışında başarıyla sürdürmektedir.

Çağdaş eğitim sistemi ile uyumlu çalışmaları yanı sıra bir çok konser, seminer, kurs ve temsil veren H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı sanat ve bilim alanında yaptığı çalışmalarla Türk müzik yaşamına önemli katkılarını sürdürmekte ve imkanları doğrultusunda ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarına devam etmektedir.

TARİHÇE 

Yurdumuzda batı müziği öğretimi ilk kez 1826 yılında Muzıka-i Hümâyûn adı verilen saray bandosunun kurulmasıyla başlamıştır. İstanbul Belediye başkanı Cemil Paşa’nın girişimleriyle 1914 yılında “Dar-ülBedayi” adlı bir tiyatro ve müzik okulu kurulmuş, 1917 yılında ise müzik bölümü “Dar-ülBedayi”nin bir bölümü olarak açılan “Dar-ülElhan”a (Nağmeler Evi) devredilmiştir. 0 yıllarda, Dar-ül Elhan’da hem batı müziği hem de geleneksel Türk müziği eğitimi verilmekteydi. Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1924 yılında Ankara’da müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla Musiki Muallim Mektebi açılmıştır.

Genç Türkiye Cumhuriyetiyle birlikte, Türk ulusu dünya uygarlığı yolunda önemli adımlar atmaktaydı. Atatürk’ün direktifleriyle müzik ve sahne sanatlarının gelişmesi için, Millî Eğitim Bakanlığı bir konservatuvar kurmak amacıyla 1934 yılında, Berlin’de öğrenci müfettişi olan Cevat Dursunoğlu’nu görevlendirdi. 1935 yılında ünlü besteci Prof. Paul Hindemith ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Hindemith, Türkiye’de müzik kurumlarının yeniden yapılandırılması işlerinde danışman olarak incelemelerde bulunup, konservatuvarın kuruluş esaslarını hazırlayarak bir rapor verecekti. Hindemith 6 Nisan 1935 yılında yurdumuza gelerek bir yıl ara ile iki incelemede bulundu. Bu incelemeler sonucunda konservatuvarın; serbest müzik okulu (konservatuvar), öğretmen yetiştiren okul (Musiki Muallim Mektebi) ve tiyatro okulundan oluşmasına karar verdi. Bu nedenle konservatuvarın tiyatro ve opera bölümünü kurmak üzere Almanya’dan Prof. Carl Ebert getirildi.

Konservatuvar önce Musiki Muallim Mektebi içerisinde açıldı. 6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında öncelikle Musiki Muallim Mektebi öğrencileri sınavdan geçirilerek kimileri tiyatro, kimileri de müzik bölümüne alındı. 1 Kasım 1936 tarihinde de öğrenime başlandı. 1938 yılında, Müzik öğretmeni yetiştirilen bölüm Gazi Eğitim Enstitüsüne bağlanarak konservatuvardan ayrıldı ve 1940 yılında da konservatuvar yönetmeliği kabul edilerek yürürlüğe girdi. 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı, aynı yıl 2547 sayılı Kanun’la Yükseköğrenim Kurulu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesine bağlanmıştır.

MİSYONU

Toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve   ulusal / uluslararası etkinlikler gerçekleştirmek.

VİZYONU

Yetiştireceği evrensel standartlarda sanatçı – bilim insanları ve gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer almak.

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi, güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri belirlenen öğrencileri yetiştirmek amacıyla H.Ü. bünyesinde Ankara Devlet Konservatuvarınabağlı olarak 4 (dört) yıllık eğitim vermektedir.

Sağlık durumu elverişli, ortaokul mezunu olan 15 yaşından büyük olmayan (hesaplamalarda gün ve ay dikkate alınmaz) öğrenciler, genel liselerde eğitim gören öğrencilerin okuduğu ortak derslerin yanısıra sanat eğitimi ile ilgili dersleri de okumak üzere özel yetenek sınavlarına başvurabilirler.

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavlarında;

Enstrüman Sanat Dalları İçin; Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü İlköğretim 8.sınıf seviyesinde yapılacak kulak eğitimi ve teori (deşifre, dikte, teori, okuma vb.) sınavında başarılı olmak, Ankara Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulu mezuniyeti düzeyine eşdeğer “Enstrüman” sınavında başarılı olmak ve sınav komisyonunun uygun gördüğü programı ezbere çalmak,

Bale Dansçılığı Sanat Dalı İçin; adayların teknik ve artistik kapasitesinin ölçülmesi için, İlköğretim 8.sınıf seviyesinde “Klasik Bale” sınavında başarılı olmak, müzik yeteneği ve bilgi seviyesinin ölçmek amacıyla teorik ve uygulamalı (nota okuma) sınavında başarılı olmak, algılama kapasitesinin  ölçülmesi için adayların teknik alt yapısına uygun bir eserden seçilmiş kısa bir dans parçasının öğrencilere sınavda toplu “öğretilişi ve uygulanması” değerlendirmesinde başarılı olmak, gereklidir.

Bölüm ve Anasanat Dalları;

MÜZİK BÖLÜMÜ

Piyano Anasanat Dalı

Piyano Sanat Dalı

Arp Sanat Dalı

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Keman Sanat Dalı

Viyola Sanat Dalı

Viyolonsel Sanat Dalı

Kontrabas Sanat Dalı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Flüt Sanat Dalı

Obua Sanat Dalı

Klarinet Sanat Dalı

Fagot Sanat Dalı

Korno Sanat Dalı

Trompet Sanat Dalı

Trombon Sanat Dalı

Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bale Anasanat Dalı

Bale Dansçılığı Sanat Dalı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri belirlenen öğrencileri yetiştirmek amacıyla 4 (dört) yıllık eğitim vermektedir.

Okulumuz 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik uygulamalar kapsamında 5.sınıftan itibaren eğitim vermekte olup, sağlık durumu elverişli ortaokul 5.Sınıfta okuma hakkını elde eden 11 yaşından büyük olmayan (hesaplamalarda gün ve ay dikkate alınmaz) öğrenciler, kültür dersleri eğitiminin yanı sıra sanat eğitimi derslerini de okumak üzere özel yetenek giriş sınavlarına başvuruda bulunabilirler. Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri konservatuvar yönetim kurulunun önerisi ve senato onayıyla belirlenerek Rektörlükçe sınavlardan en az bir ay önce ilan edilir. Belirlenen sınav tarihleri okulumuzun web sayfasından duyurulur.

MÜZİK VE BALE ORTAOKULU ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA;

Müzik Bölümü İçin; sınav komisyonu tarafından piyanoyla çalınacak tek ses, iki ses, üç ses, dört ses sorularını doğru yanıtlayabilmek ve piyanoyla çalınacak ezgileri sesle tekrarlayabilmek, el vuruşları ile verilecek ritimleri tekrarlayabilmek, müzik yeteneğini, müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak benzeri testlerde başarılı olmak ve yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, zihinsel, duygusal vb.) olumlu izlenim bırakmış olmak.

Bale Dansçılığı Sanat Dalı İçin; vücut yapısı arızasız ve baleye yatkın olmak, ezgileri ve ritimleri ayırt edebilme kabiliyetine sahip olmak, Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından ( yapısal, zihinsel, duygusal vb.) olumlu izlenim bırakmış olmak.

Resmi Web sitesi: http://www.konser.hacettepe.edu.tr/

0 0 oylar
Article Rating